Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Sloepdelen:
  Sloepdelen B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Sloepdelen kan tevens aangemerkt worden als verhuurder van vaartuigen.
  Huurder:
  de natuurlijke persoon die met Sloepdelen een overeenkomst aangaat of aan wie Sloepdelen een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden
  van toepassing zijn. Op overeenkomsten tussen Sloepdelen en een rechtspersoon zijn de algemene voorwaarden van Sloepdelen voor de zakelijke markt van
  toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten van Sloepdelen. Het door de Huurder zonder commentaar aangaan van een
  overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
  Toepasselijkheid van enige door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen
  geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen komen.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het
  doel van deze algemene voorwaarden.
 5. Sloepdelen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen
  tijde worden doorgevoerd. Indien de Huurder een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de
  overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 2. Algemene regels

 1. Sloepdelen verhuurt vaartuigen. Huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat Huurder (of een persoon uit het gezelschap van Huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Sloepdelen gedraagt, behoudt Sloepdelen zich het recht voor de overeenkomst met Huurder onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 2. Sloepdelen kent twee soorten geregistreerde gebruikers:
  (Betaald) Lidmaatschap: de Huurder betaalt lidmaatschapskosten en kan tegen een gereduceerd tarief een vaartuig huren. Gevaren uren worden achteraf middels automatisch incasso geïncasseerd. Zie artikel 3 voor meer over het lidmaatschap;
  Geregistreerde gebruiker: door middel van een registratie kan de Huurder eenvoudig een vaartuig huren tegen de reguliere tarieven.
  Het ook mogelijk om een vaartuig huren te zonder een lidmaatschap en/of registratie te hebben afgesloten.
 3. Algemene openingstijden van Sloepdelen zijn van maandag tot en met zondag van 10.00 uur tot 23.00 uur. Tijdens deze openingstijden kan Huurder per direct een sloep huren. In de periode van 1 december tot en met de laatste dag van februari kan er alleen een sloep gehuurd worden indien minimaal 24 uur van te voren wordt gereserveerd. Binnen deze 24 uur kan er uitsluitend na telefonisch overleg een sloep worden gehuurd.
 4. Sloepdelen behoudt zich het recht voor om tijdens Koningsdag, de Gaypride ,het Prinsengrachtconcert en SAIL aangepaste dagtarieven te hanteren.
 5. Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.
 6. Vaartuigen zijn geschikt voor het vervoeren van maximaal 12 personen. Indien Huurder besluit meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen alle eventuele gevolgen hiervan voor rekening en risico van Huurder.
 7. Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 8. Huurder zal het vaartuig niet als het nog geactiveerd is onbemand achterlaten.
 9. Vaarregels:
 • Veiligheid gaat boven alles, neem nooit risico’s.
 • Vaar altijd stuurboord (rechts) met een zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat. Houdt u ten alle tijden aan de maximale snelheden.
 • Beroepsvaart (dus ook rondvaartboten) heeft altijd voorrang.
 • Zorg ervoor dat voor anderen duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zo dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.
 • Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs een vaartuig te besturen.
 • Als u in Amsterdam vaart, dan mag u niet varen op het IJ en de Kostverlorenvaart. De Kostverlorenvaart mag u wel oversteken. Kijk hierbij heel goed uit in verband met beroepsvaart.
 • U mag niet afmeren aan bomen, onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een verbodsbord wordt aangegeven.
 • Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy. Veroorzaak alstublieft geen onnodige (geluids)overlast.
 • Het is verplicht om voldoende reddingsmiddelen mee te nemen aan boord. De blauwe kussens (in de sloep of bij de steiger) zijn reddingsmiddelen. 1 kussen is geschikt voor 2 personen. Als er niet voldoende kussens aan boord zijn, vraag een steiger medewerker er om of bel met Sloepdelen.

Artikel 3. Het lidmaatschap

 1. De Huurder die een lidmaatschap van Sloepdelen afsluit, doet dit voor een periode van tenminste drie kalendermaanden. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar info@sloepdelen.nl.
 2. Leden kunnen een vaartuig huren tegen gereduceerde tarieven. Tijdens piekuren gelden andere tarieven dan tijdens daluren. Daluren zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van weekenden en feestdagen. Alle overige uren zijn piekuren. Ook op Koningsdag en tijdens de Gaypride gelden enkel piekuren. De tarieven van de piek- en daluren (kunnen) verschillen per opstaplocatie. De tarieven zijn terug te vinden op de website van Sloepdelen.
 3. Leden kunnen het lidmaatschapsgeld eenmalig per jaar voldoen of per maand. In alle gevallen zal gebruik worden gemaakt van automatische incasso. De maanden december, januari en februari zijn uitgesloten van het lidmaatschapsgeld. In geval van maandelijkse betaling zal in deze maanden geen bedrag geïncasseerd worden. De maandelijkse incasso vindt telkens plaats in de laatste week van de maand voorafgaand aan de maand waarop de incasso betrekking heeft (bijv. eind maart vindt de incasso plaats voor de maand april).
 4. Het bedrag van het jaar-lidmaatschap wordt in de laatste week van februari geïncasseerd. Bij het starten van het jaar-lidmaatschap in de maanden december t/m februari wordt het volledige bedrag van 200 euro geïncasseerd. Als het jaar-lidmaatschap wordt gestart in de overige maanden, dan wordt een hercalculatie gemaakt op basis van het resterende deel van het vaarseizoen ten op zichte van het betaalde bedrag. Sloepdelen berekend dan het resterende aantal maanden, maal het bedrag van 25 euro, minus 1 maand. Een maand wordt meegenomen in deze calculatie als de aanmelding is gedaan voor de 16de van de betreffende maand. Hierbij gaat Sloepdelen uit van een aanmelding als de aanmeldingsformulieren zijn toegezonden of er een reservering is gemaakt nadat ingelogd is met gegevens die gekoppeld zijn aan een lidmaatschap.
 5. Indien het jaar-lidmaatschap niet voor 1 februari is stopgezet, dan wordt de 200 euro in de laatste week van februari volledig geïncasseerd.
 6. Het vaarseizoen van Sloepdelen loopt van 1 maart tot en met 30 november. Van 1 december tot en met de laatste dag van februari houdt Sloepdelen een beperkte hoeveelheid sloepen in de vaart die door leden tegen het gereduceerde tarief kunnen worden geboekt. Reserveringen in deze winterperiode dienen 24 uur van te voren gemaakt te worden of er dient eerst telefonisch contact te zijn geweest.
 7. Bij aanvang van het membership betaalt Huurder een borgsom van € 150,00. De borgsom zal bij het einde van het lidmaatschap aan Huurder geretourneerd worden. Indien er sprake is van nog openstaande posten die te voldoen zijn via automatische incasso, zal de borgsom binnen 10 dagen na plaatsvinden van deze automatische incasso retour gestort worden. Eventuele terugboekingen van 1 of meerdere automatische incasso’s zullen worden verrekend met de borgsom.

Artikel 4. De huurperiode: begin, verlenging, einde

 1. De huurperiode vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. Een Huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om het vaartuig in ontvangst te nemen heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd.
 2. Indien Huurder tijdens de vaart de huurperiode wil verlengen, dan dient er eerst telefonisch contact op te worden genomen met Sloepdelen (020-4191007).
  Als de reservering verlengd kan worden (Sloepdelen behoudt zich het recht voor dit te weigeren) dan is het reguliere uurtarief (zoals terug te vinden op de
  website van Sloepdelen) van toepassing. Sloepdelen zal de vaartocht dan verlengen tot het gewenste tijdstip.
 3. Indien Huurder het vaartuig bij het einde van de huurperiode niet op het afgesproken tijdstip terug brengt wordt voor alle extra tijd een dubbel
  uurtarief in rekening gebracht. Huurder is tevens gehouden tot het vergoeden van alle schade die door Sloepdelen wordt geleden als gevolg van het niet
  tijdig retourneren van het vaartuig.
 4. Huurder zal het vaartuig bij het einde van de huurperiode schoon en zonder afval teruggeven aan Sloepdelen. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven
  kan Huurder schoonmaakkosten verschuldigd zijn.
 5. Bij teruggave van het vaartuig dient Huurder het vaartuig goed aan te leggen met de daarvoor bestemde lijnen/karabijnhaken. Tevens dient Huurder de
  stekker opnieuw in het stopcontact aan te sluiten zodat het vaartuig onmiddellijk kan bijladen voor een volgend gebruik.

Artikel 5. Verplichtingen Sloepdelen en Huurder

 1. Op het moment van aanvang van de huur zorgt Sloepdelen ervoor dat Huurder kan beschikken over het betreffende vaartuig. Sloepdelen zal er daarbij voor
  zorgen dat het vaartuig in een goede staat verkeert en dat het is voorzien van de overeengekomen veiligheidsuitrusting. De vaartuigen van Sloepdelen zullen
  geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.
 2. Sloepdelen draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig (wettelijke aansprakelijkheid, casco en diefstal), geldend voor het
  overeengekomen vaargebied.
 3. Het is Huurder niet toegestaan de sloep af te staan aan derden. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk tot het moment waarop het vaartuig weer
  aan de (vertrek)steiger van Sloepdelen is afgemeerd. Indien het vaartuig geactiveerd, danwel niet geactiveerd, ergens anders dan aan de (vertrek)steiger is
  afgemeerd / achtergelaten, dan wordt de volledige borg van 150 euro ingehouden. Eventuele aanvullende kosten zullen worden verhaald op de Huurder.
 4. Huurder dient zich te conformeren aan alle van toepassing zijnde vaarregels. Indien Huurder niet op de hoogte is van de vaarregels dient Huurder contact
  op te nemen met Sloepdelen. Huurder wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart.
 5. Huurder dient voor aanvang van de vaart te controleren of de volledige benodigde veiligheidsuitrusting aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te
  zijn dient hij Sloepdelen hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.
 6. Huurder zal het vaartuig gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard geschikt
  is. Huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Eventuele reparaties worden enkel en alleen door Sloepdelen uitgevoerd tenzij anders
  afgesproken wordt.
 7. Huurder zal het vaartuig met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van Sloepdelen en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade
  die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Sloepdelen en/of gebruiksvoorschriften
  etc. is Huurder aansprakelijk.
 8. Aan het einde van de huurperiode draagt Huurder het vaartuig over aan Sloepdelen op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de
  aanwezige inventaris, dient dan in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode te verkeren.

Artikel 6. Borgsom en betaling

 1. Huurder betaalt aan Sloepdelen een borgsom ter hoogte van € 150,00. Deze borgsom zal na afloop van de huurperiode binnen 5 werkdagen aan Huurder
  geretourneerd worden. Huurder betaalt bij het plaatsen van de reservering het overeengekomen tarief aan Sloepdelen.
 2. Een Huurder die lid is bij Sloepdelen betaalt dit bedrag eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap. De borgsom zal bij het einde van het
  lidmaatschap binnen 10 werkdagen aan Huurder geretourneerd worden. Leden van Sloepdelen betalen middels automatisch incasso.
 3. Sloepdelen is bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van schade of indien Huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip
  aan Sloepdelen teruggeeft, of in geval van overeengekomen verlenging. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt dan naar evenredigheid verrekend met de
  borgsom waarbij afgerond wordt per 15 minuten.
 4. Indien de Huurder de verschuldigde huur niet voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Sloepdelen kan dan zonder tussenkomst van de
  rechter de huurovereenkomst ontbinden en het vaartuig onmiddellijk onder zich nemen. Sloepdelen is gerechtigd de wettelijke rente over het verschuldigde
  bedrag te berekenen en in rekening te brengen. Eventuele kosten die Sloepdelen maakt – in en buiten rechte – om voldoening van de betaling van
  Huurder te verkrijgen komen voor rekening van Huurder.

Artikel 7. Schade en aansprakelijkheid

 1. Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Huurder betaalt aan Sloepdelen een borgsom welke dient ter vergoeding van het eigen risico in geval van
  schade.
 2. In geval van schade dient de Huurder Sloepdelen onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (direct) melden van een schade wordt de volledige
  borg ingehouden, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de schade. Als de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog
  verhaald op de Huurder.
 3. Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door Huurder kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit
  voortvloeiende kosten.
 4. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Sloepdelen, kan Huurder volledig aansprakelijk gesteld
  worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat Sloepdelen een beroep doet op haar verzekering.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt
  door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
 6. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het
  overeengekomen vaargebied.
 7. Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeerd als bij ontvangst, is Sloepdelen gerechtigd om op kosten van Huurder het vaartuig in
  de staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van Sloepdelen
  worden gedekt. In dat geval is Huurder enkel het eigen risico (= de borgsom) verschuldigd.
 8. Sloepdelen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het
  ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de huurovereenkomst tussen Sloepdelen en Huurder, tenzij vaststaat dat dit
  letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sloepdelen en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Sloepdelen is in alle
  gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag van de huurovereenkomst.
 9. Sloepdelen is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die Huurder meeneemt op het vaartuig.

Artikel 8. Annuleringen

 1. Huurders die lid zijn bij Sloepdelen hebben de mogelijkheid om kosteloos een vaartuig te annuleren, zelfs nog op de dag van de reservering tot uiterlijk 1 uur voor de gereserveerde tijd. Onderstaande artikelen zijn niet van toepassing op Huurders die lid zijn. De enige uitzondering op deze voorwaarde is dat reserveringen voor Koningsdag, SAIL & Gaypride niet geannuleerd kunnen worden.
 2. Een door een niet-lid gereserveerd vaartuig kan tot 48 uur voor aanvang van de reservering zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. Huurder is in zulks geval 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Sloepdelen verschuldigd. In het geval van een door het KNMI afgegeven weerwaarschuwing/alarm (code geel, oranje of rood), voor de desbetreffende provincie waar de vaartocht in plaats zou gaan vinden, de vaartocht kosteloos kan worden verzet naar een nader te bepalen datum, tot en met tenminste een jaar na geboekte datum. Dit onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed voor een volgende keer. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden. De enige uitzondering op alle voorwaarden in dit artikel is dat reserveringen voor Koningsdag, SAIL & Gaypride niet geannuleerd kunnen worden.
 3. Vanaf 48 uur of korter voor aanvang van de reservering door een gratis-member of een niet-lid is annulering niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van een door het KNMI uitgegeven weeralarm (KNMI Code ROOD) voor de betreffende provincie waar de vaartocht plaats zou gaan vinden. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer is Huurder 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Sloepdelen verschuldigd. Huurder verkrijgt in een dergelijk geval echter ook de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten, onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed voor een volgende keer. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden.
 4. Als u uw tocht wilt annuleren, kan dat door ons een email te sturen naar info@sloepdelen.nl.

Artikel 9. Overmacht

 1. Sloepdelen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
  die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Sloepdelen
  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden,
  dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde
  situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Huurder gehouden aan diens verplichtingen jegens Sloepdelen tot aan dat moment te
  voldoen. Sloepdelen is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Huurder is gehouden deze factuur
  te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
  buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Sloepdelen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sloepdelen niet in staat is zijn
  verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sloepdelen of van derden daaronder begrepen. Sloepdelen heeft ook het recht zich op overmacht
  te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Artikel 10. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient Huurder Sloepdelen hier binnen bekwame tijd schriftelijk met onderbouwing van op de hoogte te stellen.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Sloepdelen en Huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend
  de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

© Sloepdelen 2012-2017